Du som startar ett venture har bedömt marknadspotentialen som så stor och teknikförsprånget som så starkt att du måste få finansiering från ofta okända investerare. Deras mål med sin investering som kan skilja sig från ditt eget är att få så god avkastning att de får betalt för den osäkerhet ditt venture har jämfört med en börsaktie. De vill ha en trovärdig affärsplan som visar på en framkomlig, men anpassningsbar strategi. Utöver den avkastning affärsplanen visar på skall det finnas en så kallad upside potential. Det betyder att de värden du tillför vid starten är en ringa andel av det värde som venturet skall uppnå när finansiärerna gör sin exit. Din betalning i form av grundaraktier är alltså en mindre andel av det rimligt färdiga företag som kanske börsintroduceras. Antag att ditt venture inte kommer att lyckas bli stort utan stannar som ett litet, kanske lönsamt nischföretag. Ditt utfall blir då kritiskt beroende av det kontrakt du tecknat med finansiärerna i starten.

Påverka din egen avkastning
Vad är ett rimligt utfall och hur beror det på vilken typ av venture du har och vilka utmaningar du och andra nyckelpersoner skall klara av? Antag att ditt största bidrag till en framtida framgång inte ligger i värden du skapat före starten, utan i de värden du och andra nyckelpersoner skapar under vägen fram till exit för investerarna. Du kan till exempel vara en entreprenöriell VD, en serieuppfinnare eller den som identifierar rätt marknadsstrategi. Vilket utslag ger detta i tilldelade aktier/optioner? Och hur skall värdering och kontrakt vid starten utformas för att du skall få ditt utbyte?

Din strategianalys och ditt strategival
Om, när och varför ett bästa utbyte inte kan påräknas diskuteras också på kursen. En trovärdig, anpassningsbar strategi är en förutsättning för en bra värdering av ditt venture. Men hur skiljer sig begreppet strategi för ett venture från när det används i ett befintligt företag? Vad menas med "trovärdig"? Vad konstituerar en "anpassningsbar" strategi för ett venture? Lär dig på kursen hur du skall kan använda dig av begrepp som strategisk väg på meningsfulla, om än inte kvantifierbara sätt. Lär dig hur du arbetar med en stegad strategi som knyter an till sådana begrepp som en skicklig ventureinvesterare är van vid, t ex upside potential, downside risk, first moverfördelar och -strategier, osäkerhet, entreprenörsränta. Och lär dig hur du stegar strategin för att sammanhänga med de milestones du skall uppnå så att investeraren fortsätter investera. När kan du dra nytta av så kallade windfall gains? Hur måste ditt ventures ledarskap och styrelsefunktion byggas upp?


Samarbetspartners
Kurser:


Samarbetspartners
finansiering
:

 

KURSINNEHåLL l PROGRAM l KURSGIVARE l CAMPUS ROSLAGEN